Informatie voor werkgevers

Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart

Sociale partners in de Binnenscheepvaart (Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart en Koninklijke BLN-Schuttevaer namens de werkgevers en Nautilus International en CNV Vakmensen namens de werknemers) hebben gezamenlijk Model Arbeidsvoorwaarden voor de Binnenscheepvaart opgesteld. Het doel van de Model Arbeidsvoorwaarden is om het arbeidsrechtelijke raamwerk, dat is opgebouwd in het kader van de voormalige bedrijfstak-cao, in stand te houden. 
 
De werkzaamheden van bemanningsleden aan boord van binnenschepen hebben bijzondere kenmerken, die om specifieke afspraken vragen. De Model Arbeidsvoorwaarden kunnen als uitgangspunt voor individuele arbeidsovereenkomsten en ondernemings-cao’s. Voor leden van CBRB is een modeltekst voor een Ondernemings-cao opgesteld.

Bij de Model Arbeidsvoorwaarden en de Model Ondernemings-cao hoort ook een loontabel, die halfjaarlijks wordt aangepast aan de prijsstijging en als apart document wordt gepubliceerd. 
 

Pensioen

Deelname aan de pensioenregeling van het Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart is verplicht voor werknemers die in de vrachtvaart werkzaam zijn. Werkgevers die in de vrachtvaart actief zijn moeten zich verplicht bij het fonds aansluiten; werkgevers in andere deelsectoren, zoals de passagiersvaart, kunnen zich vrijwillig aansluiten. Alle informatie is te vinden op de website van het fonds (www.rijnenbinnenvaartpensioen.nl).

 

Arbeidsmarkt

De strategische visie op de arbeidsmarkt ligt vast in: ‘Alle hens aan dek, een toekomstbestendige arbeidsmarkt voor de binnenvaart.’ De sector zet in op voldoende instroom, behoud en doorstroom van personeel, arbeidsmobiliteit en ondernemerschap in onze sector. Gekeken wordt naar de urgentie van het personeelstekort nu, maar ook wat er in de toekomst op ons af komt en wat er dan nodig is. Naast een imagocampagne om (toekomstige) werknemers naar onze sector te trekken, kijken we ook naar het goed opleiden van deze mensen. We willen carrièremogelijkheden bieden. En om ze ook daadwerkelijk te behouden kijken we naar goed werkgeverschap. Meer over opleiden en onderwijs is terug te vinden op de ledensite.

Sociale Zekerheid

In Europa heeft ieder land eigen regels voor sociale zekerheid. Werk je in de binnenvaart dan werk je vrijwel zeker in verschillende landen. In verordening 883/2004 is geregeld welke sociale zekerheid van toepassing is op het moment dat mensen in verschillende Europese landen werken.
 
Daarnaast hebben de zes Rijnoeverstaten in het Administratief Centrum voor de Sociale Zekerheid voor de Rijnvarenden (de CASS) samen eigen uitzonderingsafspraken gemaakt. Afspraken hoe zij onder elkaar de sociale zekerheid coördineren. Twee keer per jaar vergaderen de zes CASS landen samen om een goede uitvoering van de regels te garanderen.
 
Bij sociale zekerheid speelt de A1-verklaring (ook wel een certificate of coverage) een belangrijke rol. Met deze verklaring bewijzen werkgever en werknemer in welk land de sociale verzekeringspremies worden betaald. Meer informatie over de A1 verklaring en het aanvragen is te vinden op het ondernemersplein bij de Kamer van Koophandel. 


Ingrid Blom-Meeusen

Ingrid Blom-Meeusen
Secretaris

Contact:

Dossiers in beheer:


Ga naar boven