Bemanningsvoorschriften en werktijden

In de binnenvaart zijn er eigen belangrijke voorschriften voor de bemanning en natuurlijk zijn er regels voor werktijden van werknemers. Arbeidstijd, dienstroosters en arbeidstijdregistratie blijven in ontwikkeling.

Werktijden

In Nederland zijn de wettelijke regels voor werktijden in de binnenvaart geregeld in de arbeidstijdenrichtlijn 2014-112. De Rijksoverheid heeft een brochure uitgebracht met specifieke regels voor de binnenvaart, zeescheepvaart en visserij. 

Bemanningsregeling

Op Europees niveau legt het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn (afgekort het RSP) belangrijke voorschriften voor de bemanning op. Inmiddels wordt vernieuwing van deze bemanningsvoorschriften gewenst. Een belangrijke eerste stap is gezet, het begin 2019 uitgekomen onderzoeksrapport van sociale partners naar een duurzaam bemensingssysteem (TASCS/to a sustainable crew system). 
 
De onderzoeksresultaten uit TASCS worden nu in een werkgroep (CESNI/QP/crew) besproken. De vraag of opdracht is om deze onderzoeksresultaten te analyseren en te kijken/adviseren hoe hier op Europees niveau stappen kunnen worden gezet om tot nieuwe wetgeving te komen.

Europa

De CCR (Centrale Commissie voor de Rijnvaart) heeft in 2015 met steun van de Europese Commissie besloten een Europees Comité op te richten om standaarden in de binnenvaart op te stellen, CESNI. CESNI helpt/ondersteunt de ontwikkeling van uniforme, moderne en gebruiksvriendelijke voorschriften voor de gebruikers van de vaarwegen en geharmoniseerde handhaving en daarmee een Europees gelijk speelveld.

Ook spelen handhaving, het vaartijdenboek en dienstboekje een belangrijke rol in de gesprekken op Europees niveau. Vanuit CBRB doen we mee in de werkgroep. We vinden het belangrijk dat er nieuwe wetgeving komt, die flexibiliteit biedt voor rederijen en particulieren. Ook vinden we het belangrijk dat de nieuwe regels werkbaar en controleerbaar zijn. Deze Europese standaard wordt vastgelegd in ES-QIN.

Verordening 2020/473 legt de wettelijke basis onder de Europese standaard voor kwalificaties in de binnenvaart (ES-QIN). Editie 2019 is beschikbaar op de website van CESNI. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:
  • Deel I: Competentiestandaarden
  • Deel II: Standaarden voor praktijkexamens
  • Deel III: Standaarden voor de goedkeuring van simulatoren
  • Deel IV: Standaarden inzake de medische geschiktheid
  • Deel V: standaarden voor modellen van documenten met betrekking tot de bemanning in de binnenvaart


Sociale commissie

Onder voorzitterschap van Jacques Naaborgh volgt de Sociale Commissie deze onderwerpen en adviseert zij het bestuur van CBRB.

Ga naar boven