Arbo-zaken

De Arbeidsomstandighedenwet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van werknemers en zelfstandig ondernemers te bevorderen. Doel is om ongevallen en ziekten, veroorzaakt door het werk, te voorkomen.

 

Week van de RI&E

Van 17 tot 21 juni vindt de 5e Week van de RI&E plaats. Het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart zal in deze week aandacht besteden aan veilig en gezond werken, met als basis de risico inventarisatie en -evaluatie (RI&E). We verleiden u om écht aan de slag te gaan met de RI&E.
 

Beroepsziekten te lijf met de RI&E

Er is momenteel veel aandacht voor het voorkomen van beroepsziekten. En terecht, als je bedenkt dat jaarlijks ruim 4000 mensen overlijden aan de gevolgen van beroepsziekten en nog eens tienduizenden mensen (deels) arbeidsongeschikt thuis zitten. Het gaat niet alleen om longkanker door asbest, maar ook om astma, een versleten rug en burn-outs. Maar hoe voorkom je beroepsziekten? De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) helpt op een gestructureerde manier risico’s in beeld te brengen en maatregelen te nemen. Zo wordt niemand ziek door z’n werk, nu niet en in de toekomst niet.
 

Branche-RI&E, natuurlijk ook voor de binnenvaart!

Voor branches is het mogelijk om een centraal opgestelde, generieke RI&E op te stellen voor een gehele sector. Hierbij moeten deskundigen uit de sector de input leveren en steun hebben van de werkgevers en werknemersorganisaties. Branche-RI&E’s die erkend zijn door het Steunpunt RI&E-instrumenten zijn beschikbaar op de website www.RIE.nl  en mogen door bedrijven tot 25 werknemers worden gebruikt zonder toetsing door een gecertificeerde Arbodeskundige.

We zijn blij dat we eind 2016 als professionele bedrijfstak erkenning hebben verkregen van het Steunpunt RI&E-instrumenten voor een geactualiseerde Branche-RI&E (Risico-Inventarisatie en -Evaluatie). Zie: www.rie.nl/instrumenten/binnenscheepvaart/


De RI&E, het moet (even) gebeuren is niet al te moeilijk is en levert wél wat op!

Veel ondernemers zien op tegen de Risico Inventarisatie en - Evaluatie (RI&E). Vaak omdat ze eigenlijk niet goed weten wat het is en hoe ze er aan moeten beginnen. Om ondernemers te overtuigen van het nut van de RI&E en hen op gang te helpen ontwikkelde het Steunpunt RI&E instrumenten deze korte introductie film. Het is ook de moeite waard om te kijken naar deze handige instrumenten en tools die bedrijven kunnen gebruiken.
 

Introductie op de Risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) van Steunpunt RIE op Vimeo.

 

Over de Week van de RI&E

De Week van de RI&E is een initiatief van het Steunpunt RI&E in samenwerking met de sociale partners om extra aandacht te vragen voor veilig en gezond werken, met als basis de RI&E. Gaat u ook aan de slag?
Zie ook www.weekvanderie.nl

 


RI&E - Risico Inventarisatie en Evaluatie

RI&E instrumenten voor de binnenvaart: 

 

Stappen RI&E

Stap 1: Inventarisatie

Welke risico’s spelen er in uw organisatie?
Alle risico’s in uw bedrijf op één lijst.

Stap 2: Evaluatie

Hoe groot is het risico?
Risico’s sorteren: de belangrijkste boven aan

Stap 3: Plan van Aanpak

Hoe gaat u uw risico’s aanpakken?
Wie doet wat, en wanneer?

Stap 4: Toetsen van uw RI&E

Voldoet uw RI&E aan de richtlijnen volgens de wet?
Soms is toetsing niet nodig!

Stap 5: Aan de slag!

Uw Plan van Aanpak bij de hand
Arbocatalogus

Arbeidsomstandigheden in de binnenvaart hebben naast algemene ook heel specifieke en eigen kenmerken. Alleen al het feit dat de branche verschillende soorten schepen kent en diverse vormen van lading vervoert, betekent dat er veel (verschillende) Arborisico’s zijn. Zo heeft bijvoorbeeld de tankvaart grotendeels dezelfde algemene risico’s als droge ladingschepen, maar daarnaast eigen, specifieke aandachtspunten.
Door veranderde Arbowetgeving is voor de binnenvaart een ‘Arbocatalogus’ ontwikkeld waarin de meest belangrijke Arborisico’s zijn gebundeld.  

www.arbo-binnenvaart.nl
20-12-2016

RIE: Risco Inventarisatie en Evaluatie

Instrument nu beter geschikt voor de passagiersvaart

Werkgevers- en werknemersorganisaties in de binnenscheepvaart (CBRB, Koninklijke BLN-Schuttevaer, Nautilus International en CNV Vakmensen) hebben erkenning van het Steunpunt RI&E-instrumenten verkregen voor een geactualisereerde Branche-RI&E (risico-inventarisatie en -evaluatie). De nieuwe Branche-RI&E is opgesteld in de werkgroep ARBO Veiligheid Binnenvaart, die bestaat uit deskundigen van partijen. Voorafgaand heeft het CBRB een volledigheidsscan uitgevoerd waaruit bleek dat de bestaande Branche-RI&E, waarvan de erkenning enige tijd geleden is vervallen, niet meer voldoet aan de actuele wet- en regelgeving.  Verder heeft het CBRB het initiatief genomen om het nieuwe RI&E-instrument beter geschikt te maken voor de passagiersvaart.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Ieder bedrijf dat personeel in dienst heeft is verplicht de arbeidsrisico’s voor zijn medewerkers in kaart te brengen en te beheersen met behulp van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Deze verplichting komt voort uit de Arbeidsomstandighedenwet en maakt deel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid van het bedrijf.
De RI&E is een instrument om de gevaren, risicofactoren en risico’s van de arbeid voor de werknemers systematisch in kaart te brengen en te kwantificeren. Hiernaast dient de RI&E als dynamisch hulpmiddel om de risico’s met beperkende maatregelen te beheersen. Hierbij wordt met name gekeken naar de drie aspecten:
  • veiligheid;
  • gezondheid;
  • psychosociale arbeidsbelasting (PSA, het negatief equivalent van ‘welzijn’).
Door vanuit de RI&E de acties te categoriseren in een Plan van Aanpak wordt als het ware een actielijst gegenereerd waarmee men op basis van prioriteiten aan de slag kan om de arbeidsveiligheid te verbeteren (de hoge risico’s dienen hierbij als eerste te worden aangepakt). Meestal wordt voor een bedrijf door een interne of externe deskundige de RI&E opgesteld en uitgevoerd.

Branche-RI&E

Voor branches is het mogelijk om een centraal opgestelde, generieke RI&E op te stellen voor een gehele sector. Hierbij moeten deskundigen uit de sector de input leveren en steun hebben van de werkgevers en werknemersorganisaties. Branche-RI&E’s die erkend zijn door het Steunpunt RI&E-instrumenten zijn beschikbaar op de website www.RIE.nl en mogen door bedrijven tot 25 werknemers worden gebruikt zonder toetsing door een gecertificeerde Arbodeskundige.
Een branche RI&E heeft een geldigheid van drie jaar. Tussentijds moet de RI&E wel worden onderhouden als er wijzigingen zijn van wetgeving, noodzaak is door voortschrijdend inzicht zoals nieuwe kennis, technieken of werkmethoden, of lering moet worden getrokken uit ongevallen.
De Branche-RI&E voor de binnenscheepvaart is getoetst door een externe gecertificeerde Arbo-‘kerndeskundige’. Op grond daarvan is erkenning verkregen van het Steunpunt RI&E-instrumenten. Het document is als platte tekst beschikbaar op de website RIE.nl, voorzien van een zogeheten erkenningsicoontje: www.rie.nl/instrumenten/binnenscheepvaart/


Actualisering

De werkgroep heeft input van deskundigen uit de bedrijfstak verzameld en met een externe hoger veiligheidskundige de Branche-RI&E geactualiseerd. Het document is geheel doorgelopen, de vraagstellingen zijn verbeterd en uitgebreid. Van 289 vragen in de oude versie is het document naar 449 vragen gegaan. Om de Branche-RI&E beter voor de passagiersvaart geschikt te maken is ook input verzameld van de CBRB-leden in die deelsector; er hebben enkele bedrijfs/scheepsbezoeken plaatsgevonden, zowel in de dagpassagiersvaart als in de riviercruisevaart. Het resultaat hiervan is een belangrijke kwaliteitsslag in de specifieke vragen voor deze sector. Ook het horecagedeelte is meegenomen, voor bijvoorbeeld werkzaamheden in keukens, het werken met een tapinstallatie met CO2-flessen en de bediening van gasten. Hiervoor zijn er 75 extra vragen voor deze deelsector toegevoegd.

Web-based tool

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een web-based tool, waarmee leden van bovengenoemde brancheverenigingen zelf een digitaal Plan van Aanpak kunnen genereren en aanpassen. Deze tool helpt om op eenvoudige wijze, voorzien van de juiste informatie, de acties die naar voren komen op dynamische wijze in te vullen. Omdat het vaak niet mogelijk is om bijvoorbeeld direct een technische aanpassing aan het schip uit te voeren en dit met een geplande werfbeurt wordt gecombineerd, blijft dit tot na de werfbeurt op de ‘actielijst’ staan. Een organisatorische actie (bijvoorbeeld het schrijven van een document waarin staat hoe nieuw personeel wordt ingewerkt) kan sneller worden uitgevoerd. De persoon die aan de slag gaat met de RI&E kan op ieder gewenst moment het Plan van Aanpak aanpassen wanneer een actie is afgehandeld. Zodoende krijgt de RI&E meer een dynamische functie vergeleken met een papieren document, dat vaak in een kast belandt. In het voorjaar hoopt de werkgroep de tool te kunnen gaan testen, waarna deze aan de leden beschikbaar zal worden gesteld.

Arbocatalogus

Na de Branche-RI&E staat de werkgroep voor de taak om ook de Arbocatalogus te vernieuwen, die onlosmakelijk met de Branche-RI&E is verbonden. In de Arbocatalogus worden praktische handreikingen gegeven om bepaalde risico’s aan te pakken en opgedane kennis als ‘best practice’ te delen. De komende periode gaat de werkgroep hiermee hard aan de slag.


Links
Michael Zevenbergen

Michael Zevenbergen
Secretaris

Contact:
Dossiers in beheer:
Takenpakket:


Ga naar boven